วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน


โครงการรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2554

ตัวอย่างโครงการ จากการทำโครงการจริง ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และได้ทำการประเมินโครงการจนสำเร็จ อีกหนึ่งตัวอย่างโครงการของโครงการที่น่าสนใจ และสามารถที่จะศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการที่ท่านกำลังทำอยู่ได้ หรืออาจจะเป้นแนวคิดในการเขียนโครงการที่ท่านกำลังทำอยู่ก็ได้ค่ะ

นางสาวหฤทัย บุญทศ และคณะ


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2554
ผู้รับผิดชอบโครงการ


นางสาวหฤทัย บุญทศ ประธาน


นางสาวสุพัตรา ภูถุ รองประธาน


นางสาวนิพาดา เกษโส กรรมการ


นางสาวยุภาพร รามรินทร์ กรรมการ


นางสาวสุรีฉาย รอดจากเข็ญ กรรมการ

นายเสริมพงษ์ เมาแรต กรรมการ


นางสาวอารีรัตน์ พิมสาร กรรมการ


นางสาววิราวรรณ ผ่องใส เลขานุการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์        เทคนิคเภสัชกรรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
บทที่ ๑
บทนำ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว  การอ่านที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปทุกที การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ การอ่านหนังสือต้องใช้ความพยายามมากกว่าการดูสื่อบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝัง และชักชวนให้เกิดความสนใจ
ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยการอ่านของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น อนึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีให้มีทักษะ และปลูกฝังการอ่านให้เกิดขึ้น จึงจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

วัตถุประสงค์
. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน
. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากในชั้นเรียน
. เพื่อปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองที่ยั่งยืน

เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) .เมืองศรีไค
.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๗๐ คน
งบประมาณ ใช้งบประมาณจัดทำสมุดบันทึก ๑,๑๐๐ บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
  • ค่าถ่ายเอกสาร ๕๐๐ บาท
  • ค่าเข้าเล่ม ๑๐๐ บาท
  • ค่าจัดซื้อของรางวัล ๕๐๐ บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
. นักเรียนมีเวลาอ่านหนังสือต่างๆนอกจากหนังสือเรียนเพิ่มเติมความรู้ และกระบวนการคิด
. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
. นักเรียนมีวินัยในการอ่านหนังสือ
. นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสรุปใจความสำคัญจากการอ่านหนังสือ

บทที่ ๒

วิธีดำเนินงาน


ดำเนินงานโครงการรักการอ่านที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

เขียนโครงการ
โครงการรักการอ่านนี้ทำขึ้นมาเพื่อเห็นความสำคัญของการอ่านว่าจะมีผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสติปัญญา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมวางแผนงาน

. การวางแผนและจัดทำโครงการ โดยมีการประชุมสมาชิกในกลุ่ม
. กำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ
. วางแผนการดำเนินโครงการ
. แจกแจงงานให้สมาชิกในกลุ่ม
. ประชาสัมพันธ์โครงการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
. ดำเนินโครงการ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ แจกแจงรายละเอียดโครงการให้สมาชิกที่เข้าร่วม แจกสมุดบันทึกการอ่าน และมีการส่งสมุดบันทึกการอ่านทุกวันศุกร์ตอนเย็น สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่บันทึกสมุดรักการอ่าน
. ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
. รายงานผลและนำเสนอโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
กิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการ
..
..
.จัดทำโครงการ เสนอโครงการ วางแผนปฏิบัติงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์


.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ มอบหมายงานแก่นักเรียนและเริ่มปฏิบัติงาน
.ตรวจงานทุกๆสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
กิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการ
..
..
. มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำสมุดบันทึกการอ่าน
. รวบรวมผลงานทั้งหมด สรุป ประเมินผลและอภิปรายผลโครงการ

สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามและประเมินผล
ประเมินผลโครงการโดยวิธี
- สังเกต โดยการเข้าใช้บริการห้องสมุด และการยืม – คืน หนังสือ
- แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อโครงการรักการอ่าน
ประเมินผลโครงการภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔บทที่ ๓
สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผล
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความร่วมมือในการบันทึก และนักเรียนได้ความรู้และประโยชน์ในการบันทึกในครั้งนี้ สังเกตจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยแปลผลจากแบบสอบถามได้ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
บุคคล จำนวน ร้อยละ
ครู อาจารย์ .๒๕
นักเรียน ๖๓ ๗๘.๗๕
ผู้ปกครอง ๑๒ ๑๕
รวม ๘๐ ๑๐๐
จากตารางสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๕
ตารางที่ ๒ ระดับชั้นที่ทำแบบสอบถาม
ระดับชั้น จำนวน ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔ ๓๘.
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔.
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐ ๔๗.
รวม ๖๓ ๑๐๐
จากตารางสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการรักการอ่านที่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นวัดความพอใจ
ระดับที่พอใจมากที่สุด จำนวนผู้ตอบ ร้อยละ
1. กิจกรรมที่จัดน่าสนใจ
๕๕
๖๘.๗๕
2. มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามระดับชั้น
๕๓
๖๖.๒๕
3. กิจกรรมที่จัดช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนดีขึ้น
๓๕
๔๓.๗๕
4. กิจกรรมที่จัดช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือมากขี้น
๓๒
๔๐
5. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขี้นจากกิจกรรมนี้
๒๙
๓๖.๒๕
ประเด็นวัดความพอใจ
ระดับที่พอใจมากที่สุด จำนวนผู้ตอบ ร้อยละ
6. สื่อที่นำมาประกอบการจัดกิจกรรมเหมาะสม
๔๒
๕๒.
7. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม
๓๖
๔๕
8. สถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เหมาะสม
๔๗
๕๘.๗๕
9. ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไป
๓๗
๔๖.๒๕
จากตารางสรุปได้ว่า
ข้อที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕
ข้อที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕
ข้อที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕
ข้อที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
ข้อที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕
ข้อที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.
ข้อที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๕
ข้อที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕
ข้อที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๕

อภิปรายผล
จากการทำโครงการรักการอ่านที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลจากโครงการเป็นดังนี้
.นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป
.นักเรียนรู้จักเพิ่มพูนหาความรู้ด้วยตัวเอง สังเกตจากการนำเรื่องมาสรุปลงในสมุดบันทึกรักการอ่าน
.นักเรียนบันทึกสมุดทุกวัน สังเกตจากวันที่ในการบันทึกในแต่ละสัปดาห์ที่ตรวจสมุด
.นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสรุปใจความสำคัญของหนังสือที่นักเรียนอ่านลงในสมุด
ภาคผนวกภาพการประชาสัมพันธ์โครงการที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร)ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมและสรุปสิ่งที่ได้จากโครงการรักการอ่าน

ภาพการมอบของรางวัลและปิดโครงการรักการอ่าน
2 ความคิดเห็น:

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเชิญค่ะ